Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

tel. 22 723 57 20, tel. kom. 691 396 146

e-mial: ocrb@wp.pl

Statut

Ogólnopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych
I. Postanowienia ogólne


§ 1.


1. Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych, zwany dalej Cechem, jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego powołaną w celu popierania i rozwijania rzemiosł budowlanych, okołobudowlanych i różnych, kształtujących otoczenie człowieka.
2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle /Dz.U. Nr 17, poz.92, z 1997 r Nr 121 poz. 769 i 770, z 2001 r. Nr 129 poz.1445/, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu "ustawą o rzemiośle", oraz niniejszego Statutu.
3. Cech może być członkiem izby rzemieślniczej oraz innych organizacji samorządu rzemiosła, na zasadzie dobrowolności.


§ 2.


1. Cech działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Cech zrzesza członków terenu całej Polski.
3. Siedzibą Cechu jest m.st. Warszawa.


.§ 3.


1. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona, popieranie i propago¬wanie szeroko pojętych rzemiosł budowlanych, okołobudowlanych i różnych, kształtujących otoczenie człowieka oraz stanowiących istotny składnik rozwoju architektury i kultury materialnej.
2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
a) szerzenie wśród członków zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
b) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych oraz innych podmiotów,
c) pomoc dla członków przy wykonywaniu działalności poprzez udzielanie porad, informacji, oraz wystąpień i interwencji do właściwych władz, w tym pomoc prawna i występowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości jako organizacja społeczna, zgodnie z możliwościami prawnymi,
d) udzielanie informacji o ofercie i usługach świadczonych przez członków,
e) wydawanie certyfikatów jakości na produkty i usługi zrzeszonych członków
f) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
g) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi w celu promocji działalności Cechu,
h) popieranie i rozwijanie innowacji i postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, promocja członków wdrażających innowacje i postęp techniczny,
i) pomoc i wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i ich pracowników ,
j) propagowanie, wspieranie i nadzorowanie szkolnictwa zawodowego w rzemiośle,
k) działania promocyjne i organizacyjne w celu przyciągnięcia młodzieży zainteresowanej nauką zawodu i pracą w rzemiośle,
l) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie wzajemnego dokształcania teoretycznego i praktycznego uczniów szkół zawodowych,
m) udzielanie pomocy członkom w zapewnieniu warunków BHP w prowadzonych przez nich firmach oraz organizowanie szkoleń BHP, sanitarnych, ppoż. oraz innych, związanych z poprawą warunków pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw,
n) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych,
o) zgłaszanie, na wniosek izby rzemieślniczej, kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
p) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
q) udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania działalności oraz udzielanie pomocy organizacyjnej członkom rozpoczynającym działalność gospodarczą, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,
r) prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby działalności Cechu, w zakresie określonym przez Zarząd Cechu,
s) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,


II. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 4.


1. Cech zrzesza osoby fizyczne oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie rzemiosł budowlanych, okołobudowlanych i różnych, na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach w poczet członków Cechu mogą być przyjęte osoby prowadzące działalność w innej formie prawnej.
2. Członkiem Cechu również może być osoba, która była przez ostatnie 5 lat członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej.
3. Członkiem Honorowym Cechu może być osoba lub instytucja, która poniosła wyjątkowe zasługi dla rozwoju i promocji Cechu.

 

§ 5.


1. Przyjęcie w poczet członków następuje w oparciu o pisemną dekla¬rację, wpłacenie wpisowego oraz złożenie oświadczenia na piśmie o gotowości uiszczania składek w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Decyzję o przyjęciu na członka Cechu oraz o nadaniu tytułu Członka Honorowego podejmuje Zarząd Cechu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.


§ 6.


1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 od dnia jej podjęcia. Na pisemny wniosek osoby, która złożyła deklarację, do decyzji dołącza się uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu.


§ 7.


1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
a) wystąpienia,
b) wykreślenia,
c) wykluczenia
2. Wystąpienie członka następuje od 1-go dnia miesiąca następującego po oświadczeniu woli wystąpienia z Cechu.
3. Wykreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu, jeżeli członek:
a) utracił uprawnienia wynikające z § 4 niniejszego statutu,
b) zalega z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
c) zmarł.
4. Wykluczenie następuje na podstawie wniosku Zarządu, jeżeli dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu oraz w szczególności w razie:
a) popełnienia przestępstwa przez członka w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) umyślnego działania na szkodę Cechu,
c) uporczywego nie wykonywania obowiązków członkowskich,
d) naruszania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
e) wykorzystywania funkcji samorządowych dla uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych i osobistych.


§ 8.


1. O wykreśleniu czy wykluczeniu członka Zarząd Cechu obowiązany jest poinformować zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu czy wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu czy wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu.


§ 9.


Członkowie Cechu mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy członek zalega z uiszczaniem składek cechowych za okres co najmniej 3 miesięcy
b) promocji własnych usług i wyrobów w prowadzonej przez Cech działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej,
c) uczestnictwa w targach, wystawach i innych wydarzeniach organizowanych przez Cech,
d) uzyskania pomocy koleżeńskiej: zawodowej i prawnej, związanej z przedmiotem ich działalności gospodarczej oraz celami statutowymi Cechu,
e) pełnego uczestnictwa w pracach Cechu oraz wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawozdań oraz uchwał Zarządu,
f) inicjowania i uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach, których celem jest zwiększenie sprzedaży wyrobów i usług, poprawa warunków wykonywania zawodu oraz podnoszenie poziomu wykonywanej pracy,
g) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,
h) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień.


§ 10.


Członkowie Cechu obowiązani są:
a) przestrzegać prawa i zasad etyki zawodowej,
b) stosować się do postanowień statutu i uchwal organów Cechu,
c) udzielać pomocy koleżeńskiej i zawodowej pozostałym członkom, szczególnie młodym i początkującym na drodze kariery w rzemiośle,
d) uczestniczyć w pracach Cechu, a szczególnie w obradach Walnego Zgromadzenia,
e) regularnie do dnia 10-go każdego miesiąca wpłacać składki członkowskie.


§ 11.


Członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zmianie danych zawartych w deklaracji.


III. Organy Cechu


§ 12.


Organami Cechu są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
IV. Walne Zgromadzenie.


§ 13.


Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu.


§ 14.


Do zakresu działań Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie planów pracy, planów finansowych i kierunków działania Cechu,
2. wybierania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
3. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie statutu i jego zmian,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwal co do wniosków członków Cechu, Zarządu i komisji Rewizyjnej w tych sprawach,
6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
7. uchwalanie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń i regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu ich pobierania,
10. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innej organizacji rzemiosła, oraz o wystąpieniu z niej,
12. upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu
13. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła, którego Cech jest członkiem,
14. podjęcie uchwały o likwidacji Cechu,
15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub utworzeniu innych organizacji bądź podmiotów gospodarczych,
16. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.


§ 15.


1. Członek Cechu bierze udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Członkowie honorowi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.


§ 16.


1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Prezes Cechu lub jego zastępca
3. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź 1/4 członków Cechu.
4. Żądanie zwołania w trybie wymienionym w ust. 3. powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 6 tygodni od daty żądania.


§ 17.


1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym, pocztą elektroniczną lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania.
2. O Walnym Zgromadzeniu zawiadamia się też osoby, których odwołania od decyzji Zarządu zamieszczone są w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 18.


W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić informację o miejscu i czasie wyłożenia do wglądu członków dokumentów mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
1. sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły,
2. bilansu finansowego,
3. projektów podstawowych uchwał,
4. protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.


§ 19.


1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Cechu lub jego zastępca.
2. Walne Zgromadzenie wybiera na wstępie Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.


§ 20.


1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami §17 i §18 niniejszego statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba członków obecnych przy ich podejmowaniu wynosi przynajmniej 1/2 członków Cechu.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.


V. Zarząd


§ 21.


1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu wybiera najpierw Prezesa Cechu, a następnie pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez wybranego Prezesa i zgłoszonych z sali. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1 głos.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na Prezesa Cechu i pozostałych członków Zarządu jest równa ilości miejsc mandatowych, wybory mogą się odbyć w głosowaniu jawnym za zgodą 2/3 liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym obligatoryjnie Prezesa Cechu i co najmniej 1 Zastępcy Prezesa. Zastępcę Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
4. Kandydatami na Prezesa Cechu i na członków Zarządu mogą być osoby, które należą do Cechu przez co najmniej 5 lat.


§ 22.


Kadencja Zarządu trwa 5 lat i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru następnego Zarządu.


§ 23.


1. Zarząd Cechu oraz jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w głosowaniu większością 2/3 głosów w przypadku naruszenia prawa, w tym również statutu i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie rezygnacji członka Zarządu przed upływem kadencji, wybory uzupełniające na jego miejsce odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. W wypadku, kiedy rezygnacja członka Zarządu spowoduje brak statutowo wymaganej minimalnej ilości członków Zarządu, w terminie do 30 dni od daty rezygnacji zwołuje się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu.


§ 24.


1. Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.
2. Prezes Cechu reprezentuje Cech na zewnątrz.


§ 25.


1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Cechu, w imieniu Cechu składa Prezes Cechu lub 2 członków Zarządu działających łącznie i pełnomocnik.
2. Prezes Cechu może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników, do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.


§ 26.


1. Dla realizacji zadań Cechu Zarząd może powołać stałe lub doraźne komisje lub zespoły. Do prac w takich komisjach Zarząd może zaprosić osoby spoza Cechu.
2. Zarząd Cechu może powoływać w ramach Cechu sekcje branżowe, zrzeszające członków wykonujących jednakowe lub blisko związane rzemiosła.


§ 27.


1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes Cechu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Cechu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu. Posiedzenia powinny odbywać się w miarę potrzeby, ale stosownie do pracy Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenia są protokołowane i protokół ten podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
4. Decyzje Zarządu są ważne, jeżeli zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów głos rozstrzygający ma przewodniczący posiedzenia.
5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jak również inne osoby zaproszone przez Prezesa Cechu.


§ 28.


Tryb i zasady pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd..


VI. Komisja Rewizyjna


§ 29


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Cechu.
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie.


§ 30


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1 głos. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Komisji Rewizyjnej jest równa ilości miejsc mandatowych wybory mogą się odbyć w głoso-waniu jawnym za zgodą 2/3 liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają Przewodni¬czącego i jego zastępcę.
3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowych członków.
4. Przepis § 23 niniejszego Statutu ma także zastosowanie do Komisji Rewizyjnej.


§ 31


Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działal¬ności Cechu, a w szczególności:
1. okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych.
2. badanie rocznych sprawozdań finansowych.
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń.
4. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.


VII. Środki Finansowe


§ 32.


1. Środki finansowe Cechu stanowią:
a) opłaty wpisowe,
b) składki członkowskie i dodatkowe świadczenia,
c) dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej,
d) darowizny, zapisy i dotacje,
e) inne dopuszczalne prawem wpływy.
2. Opłata wpisowa wnoszona jest wraz ze złożeniem deklaracji o przystąpieniu do Cechu.
3. Składki miesięczne wpłacają wszyscy członkowie Cechu do dnia 10-go każdego miesiąca na konto bankowe Cechu lub do kasy Cechu.
4. Członkowie Cechu będący na emeryturze opłacają składkę w wysokości 50%.
5. Wysokość opłaty wpisowej oraz miesięcznej składki określa Zarząd Cechu.


§ 33.


Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe przygotowywane przez Zarząd i uchwalane przez Walne Zgromadzenie.


§ 34.


Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


VIII. Podział, przekształcenie, połączenie i likwidacja


§ 35.


1. Przekształcenie, połączenie, podział i likwidacja Cechu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów obecnych, przy obecności ¼ członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o likwidacji określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego oraz przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji cechu.

 

Deklaracja członkowska